Índex ST/HR i ST/HR slope

La prova d’esforç és el mètode no invasiu de major disponibilitat i menor cost per a l’avaluació d’isquèmia en pacients amb sospita de malaltia coronària. Tot i els avantatges de la seva utilització , aquesta està limitada perquè el seu rendiment diagnòstic és menor que el d’altres proves al considerar els canvis en el segment ST com l’únic criteri de positivitat. 1,2,3

Durant molt de temps, la presència de 0,1 mV de descens o pendent en el segment ST (1 mm. en condicions normals de registre) s’ha considerat un criteri empíric en l’estudi ECG per identificar la malaltia coronària.2 El criteri actualment acceptat per la positivitat d’una prova d’esforç és la presència d’una depressió o elevació major a 1 mm. de morfologia horitzontal o descendent, de 60-80 ms. de durada després del final de QRS.4

En un context de dificultat d’interpretació del valor diagnòstic del segment ST segons la intensitat de l’exercici i la conseqüent freqüència cardíaca de l’individu, una taxa que ajusti la depressió del segment ST a la freqüència cardíaca és una aproximació fisiològica per quantificar l’electrocardiografia d’una prova d’esforç; quan s’estableix una relació entre la depressió del segment ST i la freqüència cardíaca en el moment d’isquèmia induïda pel pic de màxim exercici en pacients amb malaltia coronària, existeix habitualment una relació lineal entre ambdues variables.2,3

Sin títuloEls mètodes per ajustar la freqüència cardíaca inclouen la pendent (“slope”) de la regressió lineal entre el segment ST i la freqüència cardíaca (HR) -ST/HR slope- i l’índex que relaciona els dos paràmetres –ST/HR índex- (Fig.). Ambdós mètodes mesuren els canvis que es produeixen al segment ST en funció dels canvis que es produeixen a la freqüència cardíaca, mesurats en microvolts per batec i minut. L’índex ST/HR inclou el període d’exercici inicial en que la isquèmia no està present, en contrast amb el canvi amb la màxima freqüència que s’assoleix en el pic d’exercici i que es representa pel pendent de la recta de regressió ST/HR. Segons això, els valors obtinguts amb l’índex ST/HR són proporcionalment inferiors als corresponents al ST/HR slope (Fig.). 2,3

La depressió del segment ST induïda per l’exercici depèn de la presència de lesions a les coronàries i de l’increment en el consum d’oxigen que serà major a mesura que s’incrementa la freqüència cardíaca. Per aquesta raó, el càlcul de l’índex ST a partir del quocient entre l’infradesnivell màxim del segment ST en microvoltis sobre la reserva de la freqüència cardíaca que sorgeix de la diferència entre la freqüència cardíaca basal i la màxima, permet identificar correctament el 85 % dels pacients que es sotmeten a la prova i tenen malaltia coronària, amb una sensibilitat calculada del 95 % i una especificitat del 94 %. Aquest índex es considera anormal quan el valor és superior a 1,6 microvolts/batec-minut i ha estat avaluat en població amb i sense malaltia coronària coneguda.1,2

En poblacions especifiques, el ST/HR slope pot incrementar la sensibilitat de les proves d’esforç clàssiques a l’hora de detectar malaltia coronària. S’han trobat valors del ST/HR slope < 2,4 microvolts/batec-minut (uV/bpm) en aproximadament el 95 % d’individus normals, mentre que valors de 2,4 uV/bpm o superiors es troben en aproximadament 90 % dels pacients amb angina estable o amb malaltia coronària diagnosticada amb cateterització.2

Els falsos positius poden donar-se tant amb l’índex ST/HR com amb el ST/HR slope en pacients amb malaltia hipertròfica, miopàtica o valvular i en pacients amb bloqueigs de branca. Les respostes falses negatives són comuns després d’infarts recents amb ona Q.3

  1. Saldarriaga C. Franco G. Escobar CI. et al. Valor diagnostico de los parámetros “más allà del ST” en la interpretación de la prueba de esfuerzo. Revista Colombiana de Cardiologia. 2010:17 (4);151-156
  2. Kligfield P. Okin PM. Heart rate adjustement of ST depression and performance of the exercise ECG. IJBEM. 2000. 2 (1); http://www.ijbem.org/volume2/number1/art8.htm
  3. Kligfield P. Lauer MS. Exercise electrocardiogram testing. Beyond de ST segment. Circulation. 2006; 114:2070-2082
  4. Gibbons, RJ. Balady GJ. Bricker JT. Chaitman BR. Fletcher GF. Froelicher VF et al. American College of Cardiology/American Hearth Association Task Force on practice Guidelines. Comitee to Update the 1997 exercise testing guidelines. ACC/AHA 2002 guidelines Update for exercise testing:summary article. A report of the American College of Cardiology/American Hearth Association Task Force on practice Guidelines. (Comitee to Update the 1997 exercise testing guidelines). J Am Colol Cardiol 2002; 40 (8):1531-40.
Història clínica

Un passeig per la història amb ulls de metge

Cinemèdic

De cinema, història i medicina

Activitat i salut

Promoció de la salut i medicina de l'activitat física

BLOGMALDITO RUNNING PUB

RUNNING PARA ADICTOS DESDE BARCELONA HACIA EL INFINITO

%d bloggers like this: